top of page

펜션과 함께
​직접 재배 후 판매까지

20221028_071807.jpg
20191031_171538.jpg
20210517_190450.jpg
20190627_131259.jpg
20200824_171753.jpg
20201028_122134.jpg
20210906_075011.jpg
20200815_115354.jpg
20190607_085048.jpg

찬물 내기 농원

 오미자, 도토리 묵 -> 매년 판매

​ 고구마, 고춧가루, 곶감 -> 소진 시 판매 불가

 배추 절임 -> 겨울에만 판매

 계절 식품(봄, 가을)

 표고버섯, 송이버섯, 능이버섯

​ 사과 -> 가을에만 판매

 식사 예약 가능 

 -능이 백숙 

 -삼겹살 1인분​

20221028_071916.jpg
bottom of page